Kontakt
O nas

Działy

 

Dział Programowy (DP)

Do zadań Działu Programowego należy koordynowanie działań programowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, a wśród nich opracowywanie tematów badawczych oraz grantów naukowych.


W chwili obecnej, we współpracy z innymi podmiotami (instytucje kultury oraz specjaliści z zakresu etnografii i etnologii) w ramach Zespołu Badań Etnograficznych, realizując swoje zadania statutowe, czyli inicjowanie i wspieranie badań naukowych, Dział Programowy prowadzi projekt badawczy „Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi”, który ma za zadanie zebrać materiał terenowy (wywiady, fotografie) dotyczący współczesnej spuścizny kultury tradycyjnej, zgodnie z kluczem 16 województw. W wyniku tych badań powstanie opracowanie w formie wielotomowej publikacji, opisującej kulturę ludową wszystkich województw, ale także zasób archiwalny, udostępniony w domenie publicznej.
Znaczna część naszej działalności oscyluje wokół dwóch programów grantowych, których jesteśmy koordynatorem, przeznaczonych dla twórców ludowych, czyli program „Mistrz-uczeń” oraz program Stypendialny dla Twórców Ludowych skierowany do artystów ludowych, rękodzielników i rzemieślników. Celem obydwu programów jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie, które umożliwia indywidualną twórczość, zakorzenioną we wspólnocie lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem, bądź przekaz transmisji wiedzy i umiejętności związanej z technikami rękodzielniczymi, rzemieślniczymi lub śpiewem i tańcem. Z własnej inicjatywy lub we współpracy z innymi instytucjami organizujemy także konferencje naukowe, związane z szeroko pojętym dziedzictwem wsi, w aspekcie historycznym, etnograficznym, odnosząc się do aktualnych badań i tendencji rozwoju wsi (np. konferencja związana z turystyką wiejską). Wsparciu młodych naukowców służy konkurs Korzenie i Skrzydła, przeznaczony dla magistrantów i doktorantów, którzy podjęli tematykę z różnych dziedzin, związaną z szeroko pojmowaną kulturą wsi w perspektywie historycznej i współczesnej. Prowadzimy również własne bazy kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, zespołów ludowych oraz organizacji pozarządowych związanych z dziedzictwem wsi, które są zapraszane do NIKiDW na nasze wydarzenia. Piszemy także teksty do „Kultury Wsi”, przeprowadzamy wywiady z twórcami, stypendystami, laureatami konkursu „Korzenie i skrzydła”, udzielamy wywiadów w radiu i telewizji, związanych z rokiem obrzędowym oraz innymi tematami oscylującymi wokół wsi. Nasza codzienność to kontakty z jednej strony z twórcami ludowymi, zespołami śpiewaczymi i kapelami, Kołami Gospodyń Wiejskich, z drugiej z naukowcami: etnografami, etnologami, historykami, zajmującymi się dziedzictwem i kulturą wsi. Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę związaną z promowaniem dziedzictwa wiejskiego i kultury ludowej i tradycyjnej.

Nasz Zespół:

Małgorzata Jaszczołt – Kierownik Działu Programowego
mail: malgorzata.jaszczolt@nikidw.edu.pl, tel.: 506521010
Mamadou Diouf – starszy specjalista
mail: mamadou.diouf@nikidw.edu.pl 
Marcin Skrzecz – starszy  specjalista
mail: marcin.skrzecz@nikidw.edu.pl
Magdalena Trzaska – główny specjalista 
mail: magdalena.trzaska@nikidw.edu.pl

 


 

Dział Zarządzania Projektami (DZP)

Dział Zarządzania Projektami tworzy zgrany zespół osób doświadczonych w realizacji projektów. Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia: związane kulturą ludową, muzyką i tańcem, twórczością ludową, rękodziełem i rzemiosłem; cykliczne, jak: Dzień Kobiet na Ludowo, jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, Noc Muzeów, Scena Letnia (spotkania z kulturami regionów), Europejskie Dni Dziedzictwa, Koncert Laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga (we współpracy z NIMiT), Święto Chleba, Święto Niepodległości, Andrzejki, Zapusty.
Projektujemy: portal dziedzictwowsipolskiej.pl; wydarzenia związane z działalnością instytutu; szkolenia internetowe i stacjonarnie; edukacyjne gry planszowe dla dzieci.
Prowadzimy szkolenia: webinaria tematyczne dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i nauczycieli; warsztaty dla nauczycieli szkół rolniczych; wykłady etnograficzne i tematyczne.

Organizujemy:

 • koncerty i potańcówki w Instytucie, z udziałem kapel ludowych i wodzirejów;
 • sprzedaż produktów rękodzielniczych i kulinarnych przygotowanych przez KGW w trakcie imprez NIKiDW;
 • konkursy dla kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych („Zachowaj Tradycje”);
 • konferencje związane z realizowanymi projektami;
 • wystawy sztuki ludowej, rękodzieła i rzemiosła (wystawa pokonkursowa „Nie Ginące Zawody”);
 • portal dziedzictwowsipolskiej.pl

Współpracujemy z: instytucjami kultury, ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi; organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury ludowej; Kołami Gospodyń Wiejskich; twórcami ludowymi i artystami.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym NIKiDW do zadań DZP należy w szczególności: opracowanie materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń dla twórców i KGW i programów wsparcia dla nich, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, wystaw, festiwali, koncertów i innych wydarzeń oraz upowszechnianie ich wyników.

W roku 2024 realizujemy projekty:  
09.03 – Dzień Kobiet
12.03 –  Konferencja Etnoekipa 
23.03 – Jarmark Wielkanocny
18.05 – Noc Muzeów/Spotkanie z kulturą woj. świętokrzyskiego
27.07 – Spotkanie z kulturą Podkarpacia + POTAŃCÓWKA
10.08 – Spotkanie z kulturą Śląska + Zakończenie lata z POTAŃCÓWKĄ
12.09 – Koncert Laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga
14.09 – Europejskie Dni Dziedzictwa
05.10 – Święto Chleba
11.11 – Narodowe Święto Niepodległości 
30.11 – Andrzejki
12-15.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy
lipiec/sierpień    Wakacje z NIKIDW (półkolonie) – Biura regionalne

Nasz Zespół:

Agata Rudnicka – Kierownik Działu Projektowego
mail: agata.rudnicka@nikidw.edu.pl, tel.: 506521039
Mikołaj Niedek  – starszy specjalista 
mail: mikolaj.niedek@nikidw.edu.pl 
Urszula Strąk – starszy specjalista
mail: urszula.strak@nikidw.edu.pl
Weronika Jurkowska – starszy specjalista
mail: weronika.jurkowska@nikidw.edu.pl
Katarzyna Radziwiłko – główny specjalista
mail: katarzyna.radziwilko@nikidw.edu.pl
Magdalena Kaszewska-Suchocka – starszy specjalista
mail: magdalena.kaszewska-suchocka@nikidw.edu.pl

 


 

Dział Promocji i Komunikacji (DPR)

Do zadań Działu Promocji i Komunikacji należy:

 • prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu;
 • wspieranie promocji projektów prowadzonych przez Instytut;
 • prowadzenie i aktualizacja stron internetowych Instytutu oraz kont w mediach społecznościowych;
 • współpraca z mediami;
 • współpraca z innymi jednostkami kultury;
 • współorganizacja zadań w ramach działalność statutowej Instytutu (link);
 • zarządzanie cyfrową fototeką Instytutu;
 • prowadzenie spraw związanych z patronatami honorowymi i patronatami medialnymi (https://nikidw.edu.pl/patronaty/);
 • tworzenie i prowadzenie systemu identyfikacji wizualnej Instytutu oraz projektów;
 • prowadzenie realizacji multimedialnych we współpracy i na potrzeby komórek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie projektów;
 • projektowanie materiałów promocyjnych, skład publikacji, wizualizowanie niestandardowych rozwiązań do komunikacji w przestrzeni.

Kontakt:
mail: promocja@nikidw.edu.pl
tel. stacjonarny: (+48) 223809845

Nasz zespół:

Aleksandra Szymańska – Kierownik Działu Promocji i Komunikacji
mail: aleksandra.szymanska@nikdiw.edu.pl
Joanna Szymańska-Radziewicz – Zastępca Kierownika Działu Promocji i Komunikacji
mail: joanna.szymanska-radziewicz@nikidw.edu.pl
Rafał Karpiński – główny specjalista
mail: rafal.karpinski@nikdiw.edu.pl
Martyna Niewiadomska – główny specjalista
mail: martyna.niewiadomska@nikdiw.edu.pl
Ilona Ołdak – specjalista
mail: ilona.oldak@nikdiw.edu.pl

Paula Zasada – starszy specjalista
mail: paula.zasada@nikidw.edu.pl

 


 

Dział Wydawnictw (DWiP)

Prowadzi projekty wydawnicze, których tematyka dotyczy tradycyjnej kultury ludowej oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi. Instytut wydaje książki popularnonaukowe, naukowe, serie edukacyjne oraz czasopismo „Kultura Wsi” − etnograficzny kwartalnik popularnonaukowy, omawiający tematy dziedzictwa kulturalnego wsi i podejmujący zagadnienia przemian na wsi. Przedstawia twórców ludowych i wydarzenia kulturalne. Czasopismo – cztery numery w ciągu roku − jest wydawane w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy, wysyłane do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce. Od roku 2023, w związku z rosnącym zainteresowaniem odbiorców, uruchomiono prenumeratę.

Wydawnictwa Instytutu tworzą cztery serie wydawnicze oznaczone kolorami charakterystycznymi dla logotypu NIKiDW – są to:

 • niebieska seria z cyklu „Historia i Pamięć”, którą tworzą publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii wsi, szczególnie dwóch ostatnich stuleci. Publikacje wydane w tej serii to głównie monografie związane z cyklicznymi konferencjami organizowanymi przez Instytut; w serii ukazała się książka „Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze”;
 • czerwona seria z cyklu „Kultura Ludowa − Badacze i Pasjonaci”, związana z propagowaniem kultury ludowej, propagująca dorobek twórców ludowych, etnografów, pasjonatów kultury wsi i twórczości artystów; w serii ukazała się pozycja „Szczerość, prostota, autentyzm. Wspomnienia o Stanisławie Koguciuku”;
 • zielona seria z cyklu „Dziedzictwo Regionów”, w skład której wchodzą różnorodne publikacje promujące dorobek poszczególnych regionów Polski; w roku 2022 ukazał się „Słownik gwarowy ziemi radomskiej”;
 • biała seria pod nazwą „Z Krainy Złotych Pól” obejmuje książki i serie przeznaczone dla najmłodszych czytelników; w ramach tej serii ukazały się trzy tomy bajek ludowych.

Nasz Zespół:

Agnieszka Brodowska – Kierownik Działu Wydawnictw i Publikacji
mail: agnieszka.brodowska@nikidw.edu.pl
dr Teresa Śliwa – starszy specjalista
mail: teresa.sliwa@nikidw.edu.pl
dr Sylwia Nehring – główny specjalista
mail: sylwia.nehring@nikidw.edu.pl
Arkadiusz Olszewski – specjalista
mail: arkadiusz.olszewski@nikidw.edu.pl

 


 

Centralna Biblioteka Rolnicza. Oddział NIKiDW w Puławach (CBR)

Centralna Biblioteka Rolnicza NIKiDW jest biblioteką naukową, która gromadzi księgozbiór o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych. Jej tradycje sięgają roku 1862. Trzon księgozbioru stanowią zbiory biblioteki Instytutu Agronomicznego w Marymoncie oraz Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich z siedzibą w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Jest to  miejsce ciekawych wystaw i spotkań. Posiada unikalną kolekcję starodruków oraz druków XIX wieku, która stanowi Narodowy Zasób Biblioteczny. Posiada największy zbiór regionalny dotyczący Puław i okolic. Katalog komputerowy dostępny na stronie zawiera książki i czasopisma gromadzone w bibliotece.

Centralna Biblioteka Rolnicza
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
Oddział w Puławach

ul. Czartoryskich 8,   24-100  Puławy
Tel./faks  81 8877 290
E-mail:  biblioteka.naukowa@nikidw.edu.pl
wypozyczalnia@nikidw.edu.pl

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15:30

Grażyna Federowicz – Kierownik Centralnej Biblioteki Rolniczej
mail: grazyna.federowicz@nikidw.edu.pl

 


 

Zespół SIGŻ i baza SIGŻ

 • przygotowuje opisy bibliograficzne artykułów w formacie MARC 21. Format MARC 21 został opracowany i jest utrzymywany przez Network Development and MARC Standards Office w Bibliotece Kongresu (USA) we współpracy z Biblioteką Narodową Kanady;
 • stosuje przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej dla artykułu z czasopisma i pracy zbiorowej publikowanego w formie drukowanej. Zastosowanie ujednoliconych przepisów katalogowania w bazie SIGŻ ma na celu ułatwić użytkownikom Centralnej Biblioteki Rolniczej NIKiDW (CBR NIKiDW) i innych bibliotek dostęp do poszukiwanych materiałów w bazie oraz do  korzystania z połączonych katalogów Biblioteki Narodowej;
 • współpracuje w zakresie wymiany informacji naukowej z bibliotekami uczelni przyrodniczych;
 • organizuje Lekcje biblioteczne z bazą SIGŻ dla uczniów szkół rolniczych. Na lekcjach omawiamy między innymi narzędzia wspomagające procesy wyszukiwawcze różnych typów publikacji zgromadzonych w zasobach Centralnej Biblioteki Rolniczej NIKiDW.

Zapraszamy to korzystania z zasobów bazy System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ)

SIGŻ – System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) to baza o zawartości polskich czasopism naukowych i technicznych z obszaru rolnictwa i nauk pokrewnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, leśną gospodarkę niedrzewną oraz przemysł spożywczy, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej. SIGŻ dostarcza pełne treści artykułów naukowych udostępnionych w Open Access. Nowoczesna wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie bazy na stronie domowej Centralnej Biblioteki Rolniczej NIKiDW oraz w połączonych katalogach Biblioteki Narodowej. Baza SIGŻ zawiera artykuły z polskich czasopism dokumentowanych od 1997 roku i jest aktualizowana na bieżąco. Nowy, zintegrowany system biblioteczny pozwala dostarczyć użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o zasobach bazy SIGŻ. SIGŻ stanowi cenne źródło informacji dla uczniów szkół rolniczych, studentów uczelni przyrodniczych i innych osób szukających materiałów naukowych i edukacyjnych.

Kontakt:
sigż@nikidw.edu.pl
tel. +48 22 380 98 27

 


 

Biura Regionalne (BR)

Biura Regionalne zajmują się prowadzeniem działalności NIKiDW w regionie. Organizujemy wydarzenia własne, ale również jesteśmy zaangażowani w działania wspierające inne podmioty kulturalne w organizowaniu wydarzeń o tematyce ludowej. Głównymi prowadzonymi przez nas projektami są potańcówki na ludową nutę, jarmarki, cykle warsztatów dla KGW z tradycyjnego rękodzieła i o tematyce obrzędowej. Jesteśmy również odpowiedzialni za sferę kultury ludowej podczas takich wydarzeń jak Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Krajowe Dni Pola. 

Kontakt: 

Biuro Regionalne w Łysomicach – lysomice@nikidw.edu.pl 
Biuro Regionalne w Częstochowie – czestochowa@nikidw.edu.pl 
Biuro Regionalne w Bielsku-Białej – bielsko-biała@nikidw.edu.pl 
Biuro Regionalne w Pułtusku – pultusk@nikidw.edu.pl

 


 

Dział Administracji (DAG)

Dział Administracyjno-Gospodarczy jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie eksploatacji obiektów, zaopatrzenia, inwestycji, informatyzacji oraz wynajmu powierzchni w NIKiDW.

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy:

 • obsługa administracyjna i socjalna pracowników Instytutu;
 • zarządzanie oraz obsługa rezerwacji sal konferencyjnych oraz pokoi hotelowych Instytutu;
 • ewidencjonowanie i piecza nad składnikami majątkowymi Instytutu;
 • organizacja ochrony i ubezpieczenia mienia Instytutu;
 • planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zarządzanie powierzchnią bazy lokalowej;
 • działalność w zakresie przygotowania, koordynacji realizacji   i rozliczenia zadań budowlanych;
 • postępowanie w zakresie ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu na nieruchomościach Instytut;
 • postępowanie w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, ustalanie stanu prawnego własności nieruchomości;
 • postępowanie w zakresie sprzedaży nieruchomości;
 • postępowanie w zakresie najmu, wynajmu i dzierżawy nieruchomości;
 • postepowanie w zakresie przeglądów nieruchomości i obiektów oraz dostosowywanie ich do przepisów prawa oraz potrzeb rynkowych;
 • identyfikowanie potrzeb Instytutu w zakresie remontów bieżących i konserwacji;
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją baz danych Instytutu;
 • wdrażanie nowych technologii dotyczących tworzenia baz danych i przechowywania danych cyfrowych:
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (dalej: EZD);
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i eksploatacją systemu telefonów stacjonarnych i komórkowych w Instytucie;
 • zabezpieczenie sieciowych systemów teleinformatycznych;
 • przygotowanie, utrzymanie i zapewnianie prawidłowości funkcjonowania sieciowej infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzoru i kontroli właściwego jej wykorzystania;
 • działania techniczne i organizacyjne zapewniające szczególne bezpieczeństwo
  i ochronę danych występujących w sieciach teleinformatycznych;
 • wyposażania komórek organizacyjnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe;
 • zapewniania prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń teleinformatycznych oraz nadzoru i kontroli właściwego ich wykorzystania;
 • prowadzanie i bieżąca aktualizacja rejestru sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Instytucie;
 • likwidacja zużytego sprzętu komputerowego;
 • współpraca z firmami i instytucjami zewnętrznymi w kwestiach dotyczących spraw Działu, w tym współpraca i nadzór nad firmą zewnętrzną, z którą zawarta jest umowa o świadczenie usług informatycznych;
 • utrzymanie serwisów www Instytutu.

 

Regulamin określający zasady korzystania z pokoi gościnnych w NIKiDW

Załącznik do Zarządzenia – Regulamin najmu powierzchni NIKiDW

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu powierzchni, sprzętu i wyposażenia NIKiDW

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określający zasady korzystania z pokoi gościnnych w NIKiDW

 

Kontakt:
administracja@nikidw.edu.pl

tel. 22 380 98 02

Ilona Długołęcka – Kierownik Działu Administracji
mail: ilona.dlugolecka@nikidw.edu.pl
Łukasz Hołubowicz – Zastępca Kierownika Działu Administracji
mail: lukasz.holubowicz@nikidw.edu.pl

Rezerwacje:
e-mail: rezerwacja@nikidw.edu.pl

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform