Kontakt
»
Nasza Biblioteka

Nasza Biblioteka

Historia księgozbioru Centralnej Biblioteki Rolniczej sięga roku 1816. W Marymoncie pod Warszawą powstał wówczas Instytut Agronomiczny z pierwszą polską biblioteką rolniczą. W 1862 roku w wyniku reformy szkolnictwa, Instytut został przeniesiony do Puław, gdzie pod nową nazwą funkcjonował nadal jako uczelnia rolnicza. Jego siedzibą stał się Pałac Czartoryskich. Przez kolejne 162 lata w tym samym miejscu, ale pod różnymi nazwami i w różnych formach organizacyjnych, służy wraz z biblioteką naukom rolniczym. Obecnie funkcjonuje jako Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach.

Korzystanie z usług oferowanych przez CBR NIKiDW w Puławach jest ogólnodostępne. Istnieje możliwość wypożyczenia publikacji na zewnątrz, jak też skorzystania z nich na miejscu w Sali Kolumnowej będącej Czytelnią Biblioteki. To szczególne miejsce było świadkiem przełomowego dla Polski wydarzenia. Tutaj stoi stół, przy którym w sierpniu 1920 roku Marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoim sztabem przeprowadzał narady wojenne przed Bitwą Warszawską. Ponadto Sala ta pełni rolę ekspozycyjną dla wystaw okolicznościowych, wernisaży i spotkań autorskich organizowanych przez Bibliotekę. W ramach działalności puławskiej placówki prowadzone są lekcje biblioteczne i warsztaty introligatorskie.

Od 2016 roku rozpoczęto działania mające na celu zmianę charakteru CBR. W ich wyniku w październiku 2019 roku powołano Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, którego oddziałem jest obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza. Cały księgozbiór warszawski został przewieziony do Puław.

Obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi jest nadal biblioteką naukową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oprócz literatury rolniczej i szeroko pojętych nauk przyrodniczych, gromadzi także zbiory z zakresu etnologii, socjologii i kultury oraz prowadzi zgodnie ze statutem, działalność dydaktyczną i kulturalną.

Nabytki gromadzone w Bibliotece pochodzą zarówno z rynku wydawniczego, jak i antykwarycznego. Jej księgozbiór liczy około 380 tys. wol. wydawnictw, w tym 207 tys. wydawnictw zwartych, 131 tys. wydawnictw ciągłych. W zbiorach Biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje, składające się z 832 starodruków i około 8200 poloników XIX-wiecznych. Stanowią unikalny, bogaty zbiór obejmujący problematykę rolnictwa i nauk przyrodniczych oraz należą do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

CBR we współpracy z pięcioma ośrodkami naukowymi: Biblioteką Główną SGGW, Biblioteką Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Biblioteką Główną Politechniki Bydgoskiej, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Biblioteką Główną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rozwija własną bazę SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej). Jest to dostępna bezpłatnie baza abstraktowa, zawierająca artykuły z czasopism naukowych z zakresu rolnictwa, weterynarii, nauk przyrodniczych i pokrewnych. Zespół SIGŻ realizuje także projekt „Lekcja biblioteczna z bazą SIGŻ”. Jego celem jest zaprezentowanie uczniom szkół średnich sposobu korzystania z zasobów elektronicznych CBR.

W 2024 roku Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi prowadzi prace przygotowawcze w celu przyłączenia do zintegrowanego system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform