Wczytywanie

O nas

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 76 z dnia 16 października 2019 roku.

Został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku.

 

Zgodnie ze statutem (Zarządzenie nr 57 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi – Dziennik Urzędowy  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 października 2021 r. poz. 81)*  do zadań Instytutu należy:

1) badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;

2) współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;

3) popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;

4) inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;

5) wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych;

6) kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;

7) opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich;

8) zachowanie dziedzictwa narodowego wsi oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym tradycyjnych
odmian i gatunków roślin uprawnych;

9) gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru dotyczącego wsi i rolnictwa w ramach biblioteki wchodzącej w skład Instytutu;

10) przechowywanie i udostępnianie księgozbioru należącego do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego;

11) tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi
podmiotami.

*https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-statutu-narodowemu-instytutowi-kultury-i-dziedzictwa-wsi-35927334

Władze Instytutu:

Dyrektor Katarzyna Saks
Zastępca Dyrektora Łukasz Wieczorek
Zastępca Dyrektora Monika Garnek-Owczarczyk

 
pl_PLPolish