Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661690

Dodaj komentarz

Kontakt