Wczytywanie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.
 4. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • – zawarcia i wykonania umowy
  • – otrzymywania informacji marketingowych,
  • – organizowania i przeprowadzania wydarzeń,
  • – realizacji procesu dydaktycznego,
  • – realizacji potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia,
  • – zapewnianie ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • – realizacji przyznawania wniosków o patronat honorowy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
  • – prowadzenia statystyk.
 6. Podstawa prawna:
  • – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • – przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO),
  • – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  • – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • – przepisy prawa: prawo podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
 9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.
 
pl_PLPolish