ZAKOŃCZONY!


Treść archiwalna

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z puntu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętności i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów twórczych jest wykonane dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem.

Wnioski zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. na załączonym poniżej formularzu!

Do pobrania: Program Stypendium twórcze – Wniosek
Do pobrania: Program Stypendium twórcze – Regulamin
Do pobrania: Program Stypendium twórcze – Plakat

Wnioskodawcy, którzy prześlą formularz zgłoszenia w terminie do 24 kwietnia 2023 roku zostaną poinformowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510 180 615

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane przez Dyrektora NIKiDW na podstawie rekomendacji Komisji w terminie do 24 maja 2023 roku. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję Stypendium nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet Programu Stypendialnego NIKiDW dla Twórców Ludowych edycji 2023 wynosi 180 000 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!