Wczytywanie

Konkurs „Korzenie i skrzydła” – zakończyliśmy proces przyjmowania zgłoszeń!

4,816 views

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji konkursu „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W tym roku skupiliśmy się tylko i wyłącznie na pracach magisterskich. Serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia w ostatecznych eliminacjach.

Nasz Konkurs był skierowany do studentów i absolwentów wielu różnych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych czy nauk o sztuce, w tym – stosujących w pracach dyplomowych metodologię folklorystyczną, etnologiczną i antropologiczno-kulturową. Mogli oni zgłaszać prace, niepublikowane, napisane w języku polskim, obronione w latach 2018–2022, jak również te, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji Konkursu za 2021 rok.

Za jego pośrednictwem chcieliśmy nie tylko chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, zjawiska historyczne i obyczajowe, wspierając tym samym nurt badań nad dziedzictwem niematerialnym, materialnym, historycznym i przyrodniczym polskiej wsi. Naszym celem było również stworzenie naukowo podbudowanych systemowych narzędzi, które będą służyły tożsamości lokalnej jako znaczący czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, których tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu sztuki, muzykologii, socjologii i architektury. Po kwalifikacji formalnej, jury oceni wnioski pod kątem merytorycznym i wybierze zwycięzców. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych do dnia 1 maja 2023 roku.

Dziękujemy patronom naszego Konkursu za zaangażowanie i rozpropagowanie informacji o nim oraz wszystkim uczestnikom za chęć podzielenia się z nami swoimi osiągnięciami naukowymi.

Życzmy powodzenia!


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału  do w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pn. „Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku, jest wspieranie młodych naukowców i ich promotorów – badaczy kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie środowiska akademickiego do kontynuacji i zintensyfikowania badań w tym zakresie. Poprzez naszą inicjatywę chcemy także popularyzować wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych tej tematyce.

Konkurs realizuje główne zadania Instytutu, którymi są m.in. dokumentowanie, analiza i wieloaspektowa interpretacja oraz popularyzacja dziedzictwa wsi w pełnym spektrum. Pragniemy wzmocnić nurt badań nad dziedzictwem niematerialnym, materialnym, historycznym i przyrodniczym polskiej wsi, by nie tylko chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, zjawiska historyczne i obyczajowe. Przede wszystkim jednak chcemy stwarzać naukowo podbudowane systemowe narzędzia, które będą służyły tożsamości lokalnej jako znaczący czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Nasz Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wielu różnych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych czy nauk o sztuce, w tym – stosujących w pracach dyplomowych metodologię folklorystyczną, etnologiczną i antropologiczno-kulturową. Mogą oni zgłaszać prace, niepublikowane, napisane w języku polskim, obronione w latach 2018–2022, jak również te, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji Konkursu za 2021 rok.

Zgłoszenia należy przesłać do 31 grudnia 2022 r. na adres: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne (brutto):

I nagroda – 4 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł

Promotorzy prac magisterskich, którym przyznano I nagrodę, otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł (brutto) i tytuł promotora najlepszej pracy magisterskiej.

Nagrody finansowane są ze środków Organizatora (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)

Osoba do kontaktu:
Joanna Szymańska-Radziewicz
tel. 511 056 861, e-mail: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie

Załącznik 1. Regulamin Konkursu
Załącznik 2. Formularz zgłoszenia

Zapraszamy do udziału!

Poniżej mamy przyjemność zaprezentować sylwetki laureatów poprzedniej edycji Konkursu

dr Marcela Szymańska – I miejsce w kategorii prace doktorskie
Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)

Marcela Szymańska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, autorka monografii dialektologicznej Gwara Krzanowic w powiecie raciborskim (Racibórz-Krzanowice 2009) oraz blisko 30 artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach. Liczne referaty na konferencjach naukowych w kraju (m.in. Opole, Wrocław, Kielce, Łódź, Warszawa, Przysucha, Bukowno, Katowice, Lublin) i za granicą (Czechy – Ołomuniec); członkini: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Wieloletnie doświadczenie w zbieraniu etnograficznych materiałów terenowych (m.in. nagrania wywiadów, transkrypcje).

Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego (w szczególności: tradycyjna i współczesna kultura regionalna, pożywienie i pokarmy w kulturze, religijność i pobożność ludowa, turystyka kulturowa, regionalne odmiany języka).
Na co dzień nauczycielka języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Krzanowicach (powiat raciborski); egzaminatorka OKE w Jaworznie.

dr Gabriela Gacek – II miejsce w kategorii prace doktorskie
Tradycje muzyczne górali kliszczackich

Gabriela Gacek pracuje w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego oraz jako nauczycielka fortepianu w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu (fortepian) oraz muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 roku obroniła w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie pracę doktorską pt. Tradycje muzyczne górali kliszczackich, która stanowi studium nad ukazaniem roli tradycji muzycznej dla budowania współczesnej tożsamości społeczności zamieszkującej region górski położony między Krakowem a Podhalem. W dysertacji omówiona jest szeroka gama źródeł dotyczących muzyki tradycyjnej przedmiotowego terenu, a także współczesne życie muzyczne o profilu folklorystycznym, w którym tradycja muzyczna, także nowo konstruowana, staje się czynnikiem samookreślenia społeczności.

Gabriela Gacek jest członkinią International Council for Traditional Music i stowarzyszenia Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Brała udział w badaniach folkloru muzycznego brazylijskiej Polonii, a także uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego opracowującego tom Podlasie w serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, wydawanej przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Dwukrotnie otrzymała grant badawczy w programie Instytutu Muzyki i Tańca Białe Plamy, a w latach 2018–2019 brała udział w projekcie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół pt. Małopolska źródłem tradycji (Nowa Akcja Zbierania Folkloru). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane zarówno z muzyką tradycyjną różnych regionów Polski (Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Beskidu i Podhala), jak i mniej znaną twórczością fortepianową. Obecnie bierze udział w roli wykonawcy w grancie NPRH Leksykon i archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu Kozła, realizowanym przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którego kierownikiem jest promotor dysertacji doktorskiej Gabrieli Gacek, prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski.

mgr Alicja Habza – I miejsce w kategorii prace magisterskie
Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku

Alicja Habza, doktorantka Instytutu Nauk o Sztuce w Szkole Doktorskiej KUL, pianistka, wokalistka, autorka muzyki i tekstów, etnomuzykolog.

Zajmuje się badaniem szeroko pojętej kultury ludowej, szczególną uwagę skupiając na śpiewach tradycyjnych. Rezultaty badań terenowych nakierowanych na zebranie i zarchiwizowanie zanikających pieśni i śpiewów, stara się przekuwać w wymiar naukowy jak i praktyczny. Wyniki dociekań naukowych prezentuje na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest także autorką kilku artykułów naukowych, z których najbliższy, poruszający tematykę nagrodzonej pracy magisterskiej, zostanie niebawem opublikowany w „Rocznikach Humanistycznych”. W wymiarze praktycznym, podejmuje próby rekonstrukcji i rewitalizacji zapomnianych śpiewów, których wartość kulturową oraz tradycyjne brzmienie prezentuje podczas lokalnych prelekcji. Pieśni tradycyjne bywają dla niej także inspiracją w autorskiej twórczości muzycznej.

W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła pracę magisterską pt. Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX i na początku XXI wieku. Praca, nagrodzona w I edycji konkursu „Korzenie i skrzydła”, porusza kwestię przemian ludowej pobożności i repertuaru śpiewów tradycyjnych w wąwolnickim Sanktuarium.

 

 
pl_PLPolish