Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3662f73-4d4f-4c41-bb27-b3c084ee573a