Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl