Jeszcze tylko do 17 stycznia Narodowe Centrum Kultury przyjmuje wnioski do programu EtnoPolska. Celem programu jest dofinansowanie realizacji zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest on skierowany szczególnie do podmiotów działających z dala od dużych ośrodków miejskich.

Edycja EtnoPolska 2022 dysponuje budżetem w wysokości 10 mln zł, który będzie przeznaczony na wspieranie działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. NCK oczekuje także na wnioski obejmujące inicjatywy, które mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, być nią inspirowane lub ukazywać ją we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska może być szczególnie atrakcyjny dla lokalnych zespołów folklorystycznych, ponieważ umożliwia wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla podmiotów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Z założenia program EtnoPolska jest przeznaczony do społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich, jako tych, które mają mniejsze możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przewiduje on preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Do składania wniosków w programie uprawnione są następujące podmioty:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

– organizacje pozarządowe;

– koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 17 października 2022 roku. Nabór wniosków trwa do 17 stycznia 2022 roku. Więcej szczegółów na stronie NCK EtnoPolska. Edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl) , a składanie wniosków pod LINKIEM  Zaloguj się – System obsługi programów NCK