Pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego w każdym z wybranych zawodów pozwoli na sprawdzenie, czy wszystkie elementy opracowanego modelu będą mogły zostać zastosowanie w praktyce szkolnej, a tym samym, czy są możliwe do zarekomendowania na poziomie rozwiązań systemowych. Opracowanie ostatecznej wersji modelu programu będzie uwzględniało wnioski z pilotażu.
W przypadku zawodów kształconych w branżowej szkole I stopnia, pilotaż ten może dotyczyć wyłącznie uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.

Przedmiotem pilotażu jest zewnętrzne wspieranie szkół we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich w zawodach branży spożywcze poprzez dostarczenie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z narzędziami weryfikacji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, a także powołanie opiekunów (po 2 osoby do zawodu) wspierających szkoły w okresie pilotażu.
Przedmiot pilotażu wynika z analizy oczekiwanych zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym przede wszystkim związanych z zastosowaniem praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem stażu uczniowskiego.
Zakładane korzyści z realizacji pilotażu:
• zebranie kluczowych informacji i określenie potrzeb szkoły związanych z realizacją pnz,
w szczególności w zakresie stażu uczniowskiego,
• opracowanie ostatecznych wersji modelowych programów pnz (w oparciu o uwagi i rekomendacje) obejmujących programy nauczania pnz, rozwiązania organizacyjne, sposoby angażowania nauczycieli oraz zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego w zakresie stażu uczniowskiego
• wypracowanie rekomendacji w oparciu o uwagi i wnioski pochodzące z pilotażu programu pnz
• przygotowanie szkół oraz pracodawców do realizacji programów pnz w zakresie stażu uczniowskiego.

Po zakończeniu naboru szkół do udziału w projekcie Narodowy Instytut kultury i Dziedzictwa Wsi przekaże szkole wypracowane w ramach projektu:
1. modelowe programy realizacji pnz w zakresie stażu uczniowskiego dla wybranych zawodów
2. zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziami ich weryfikacji (ankiety, kwestionariusze).
Narodowy Instytut kultury i Dziedzictwa Wsi przekaże również szkole niezbędne do przeprowadzenia pilotażu dokumenty oraz narzędzia pomiaru jakości.

DOKUMENTY
dla ucznia realizującego staż:
• Wniosek ucznia do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na odbycie stażu uczniowskiego
• Umowa o staż uczniowski
• Program stażu (załącznik do umowy o staż uczniowski)
• Regulamin stażu uczniowskiego (załącznik do umowy o staż uczniowski)
• Dzienniczek przebiegu stażu uczniowskiego
• Wniosek ucznia/rodzica do podmiotu przyjmującego ucznia na staż o rozwiązanie umowy o staż uczniowski
dla podmiotu przyjmującego ucznia na staż:
• Umowa o staż uczniowski
• Program stażu (załącznik do umowy o staż uczniowski)
• Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności
• Dziennik opiekuna stażu (lista obecności na stażu uczniowskim, harmonogram przebiegu stażu, potwierdzenie realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem)
• Zawiadomienie dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz przyczynie wypowiedzenia
• Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego (załącznik do umowy o staż uczniowski)
dla szkoły:
• Protokół z zaliczenia praktycznej nauki zawodu przez dyrektora szkoły na podstawie zaświadczenia o odbyciu stażu
• Powiadomienie podmiotu przyjmującego ucznia na staż przez dyrektora szkoły o fakcie, że uczeń nie jest już uczniem szkoły w trakcie trwania umowy o staż uczniowski

NARZĘDZIA POMIARU JAKOŚCI

W badaniach jakości uwzględniono dwa obszary:
1) kompetencje zawodowe ucznia
2) organizacja stażu(dokumentacja, organizacja przebiegu stażu, warunki odbywania stażu).
oraz dwa etapy związane z realizacją stażu uczniowskiego:
• etap diagnozy – realizowany po podpisaniu umowy w pierwszych dniach stażu,
• etap ewaluacji – realizowany po zakończeniu stażu uczniowskiego.
Proponuje się, aby badania jakości kształcenia praktycznego w zakresie stażu na wszystkich etapach realizacji stażu przeprowadzała szkoła, do której uczęszcza uczeń w porozumieniu z podmiotem przyjmującym na staż.

Pierwsze badanie należy przeprowadzić po podpisaniu umowy o staż w pierwszych dniach jego trwania .
1–ankietę i kwestionariusz pomiaru kompetencji wypełnia uczeń w pierwszych dniach trwania stażu, dotyczy samooceny kompetencji zawodowych, wiedzy dotyczącej dokumentacji stażu, oczekiwań w stosunku do realizacji stażu
2 – ankietę wypełnia pracodawca w pierwszych dniach trwania stażu uczniowskiego, dotyczy wiedzy związanej z dokumentacją i organizacją stażu, potrzebami i oczekiwaniami wobec ucznia odbywającego staż

Drugie badanie zaleca się przeprowadzać po zakończeniu stażu i opracowuje rekomendacje na przyszłość. Szkoła udostępnia wyniki badań podmiotowi przyjmującemu ucznia na staż uczniowski w celu doskonalenia realizacji stażu w tym podmiocie.
3–ankietę i kwestionariusz pomiaru kompetencji wypełnia uczeń po zakończeniu stażu, dotyczy samooceny kompetencji zawodowych, dokumentacji stażu, warunków odbywania stażu
4–ankietę wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu (ocena kompetencji zawodowych ucznia, dokumentacji stażu zawodowego)
5 – ankietę wypełnia przedstawiciel szkoły po zakończeniu stażu, dotyczy oceny warunków odbywania stażu, dokumentacji stażu uczniowskiego.

Podmiot przyjmujący ucznia na staż może we własnym zakresie dokonać badań w zakresie zapewniania jakości stażu korzystając z opracowanych w ramach projektu narzędzi.

ŚCIEŻKA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAKRESIE STAŻU UCZNIOWSKIEGO.
pod linkiem:

PILOTAŻ PROGRAMÓW_br spożywcza

Zadania dyrektora szkoły (osoby upoważnionej) w zakresie realizacji staży uczniowskich:
 rozpatrzyć wniosek ucznia o staż uczniowski,
 ustalić razem z pracodawcą treści nauczania stażu uczniowskiego w oparciu o treści nauczania zawodu,
 ustalić dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu uczniowskiego,
 współpracować z podmiotem przyjmującym uczniów na staż,
 prowadzić badanie jakości przebiegu stażu.
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. Dyrektor szkoły powiadamia również podmiot(pracodawcę) o fakcie, że uczeń nie jest już uczniem szkoły w trakcie trwania umowy o staż uczniowski.

Opieka nad przebiegiem pilotażu programu staży uczniowskich ze strony Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi polega przede wszystkim na:
• monitorowania przebiegu pilotażu przez dwóch wybranych w drodze rekrutacji opiekunów pilotażu dla zawodu (autorów raportów z przebiegu pilotażu w danym zawodzie)
• gromadzeniu wyników przez zatrudnionego do tego celu specjalistę, którego zadaniem będzie również wspieranie szkól oraz bieżące komunikowanie się ze wszystkimi uczestnikami pilotażu, tj. uczniami, pracodawcami i szkołami.
Dane do kontaktu z osobami wspierającymi pilotaż zostaną podane wraz z przekazaniem materiałów dla szkół.