Przedmiotem pilotażu jest zewnętrzne wspieranie szkół we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich w zawodach branży rolno-hodowlanej poprzez dostarczenie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z narzędziami weryfikacji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, a także powołanie opiekunów (po 2 osoby do zawodu) wspierających szkoły w okresie pilotażu.
Przedmiot pilotażu wynika z analizy oczekiwanych zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym przede wszystkim związanych z zastosowaniem praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem stażu uczniowskiego.

Zakładane korzyści z realizacji pilotażu:
•zebranie kluczowych informacji i określenie potrzeb szkoły związanych z realizacją pnz,
w szczególności w zakresie stażu uczniowskiego,
•opracowanie ostatecznych wersji modelowych programów pnz (w oparciu o uwagi
i rekomendacje) obejmujących programy nauczania pnz, rozwiązania organizacyjne, sposoby angażowania nauczycieli oraz zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego
w zakresie stażu uczniowskiego
•wypracowanie rekomendacji w oparciu o uwagi i wnioski pochodzące z pilotażu programu pnz
•przygotowanie szkół oraz pracodawców do realizacji programów pnz w zakresie stażu uczniowskiego.

Po zakończeniu naboru szkół do udziału w projekcie Narodowy Instytut kultury i Dziedzictwa Wsi przekaże szkole wypracowane w ramach projektu:
I. modelowe programy realizacji pnz w zakresie stażu uczniowskiego dla wybranych zawodów
II. zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziami ich weryfikacji (ankiety, kwestionariusze).
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przekaże również szkole niezbędne do przeprowadzenia pilotażu dokumenty oraz narzędzia pomiaru jakości.

DOKUMENTY

dla ucznia realizującego staż:
Wniosek ucznia do dyrektora szkoły o skierowanie na staż uczniowski
Umowa o staż uczniowski.
Program stażu (załącznik do umowy o staż uczniowski).
Regulamin stażu uczniowskiego (załącznik do umowy o staż uczniowski).
Dzienniczek przebiegu stażu uczniowskiego.
Wniosek ucznia/rodzica do podmiotu przyjmującego ucznia na staż o rozwiązanie umowy staż uczniowski.
dla podmiotu przyjmującego ucznia na staż:
Umowa o staż uczniowski.
Program stażu (załącznik do umowy o staż uczniowski).
Regulamin stażu uczniowskiego (załącznik do umowy o staż uczniowski).
Dziennik opiekuna stażu (lista obecności na stażu uczniowskim, harmonogram przebiegu stażu, potwierdzenie realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem).
Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności.
Zawiadomienie dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz
przyczynie wypowiedzenia.
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego (załącznik do umowy o staż uczniowski).
dla szkoły:
Umowa o staż uczniowski.
Program stażu (załącznik do umowy o staż uczniowski).
Powiadomienie podmiotu przyjmującego ucznia na staż przez dyrektora szkoły
o fakcie, że uczeń nie jest już uczniem szkoły w trakcie trwania umowy o staż uczniowski.
Protokół z zaliczenia praktycznej nauki zawodu przez dyrektora szkoły na podstawie zaświadczenia o odbyciu stażu.

NARZĘDZIA POMIARU JAKOŚCI

dla ucznia:
ankieta badająca zainteresowania ucznia stażem.
ankieta badająca kompetencje ucznia kształtowane lub doskonalone podczas stażu, dla każdego bloku z programu stażu, przed rozpoczęciem stażu.
ankieta badająca kompetencje ucznia, kształtowane lub doskonalone podczas stażu dla każdego bloku z programu stażu, po zakończeniu stażu.
ankieta badająca warunki odbywania stażu, z uwzględnieniem bazy kształcenia praktycznego
u podmiotu przyjmującego ucznia na staż, po zakończeniu stażu.
kwestionariusz wywiadu z uczniem, badający kompetencje ucznia kształtowane lub doskonalone podczas stażu, warunki odbywania stażu, dokumentację przebiegu stażu po zakończeniu stażu
dla Podmiotu przyjmującego ucznia na staż uczniowski:
Ankieta dla przedstawiciela podmiotu przyjmującego (opiekuna stażu), badająca kompetencje ucznia kształtowane lub doskonalone podczas stażu, dla każdego bloku z programu stażu, po zakończeniu stażu.
Kwestionariusz wywiadu z przedstawicielem podmiotu przyjmującego (opiekunem stażu), badający kompetencje ucznia kształtowane lub doskonalone podczas stażu, dokumentację przebiegu stażu, współpracę szkoły z podmiotem przyjmującym ucznia na staż w trakcie stażu i przebieg stażu.
dla szkoły:
kwestionariusz badania dokumentacji stażu dla szkoły i podmiotu.

ŚCIEŻKA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PNZ W ZAKRESIE STAŻU UCZNIOWSKIEGO
pod linkiem:
Pilotaż programów_br rolno-hodowlana

Zadania dyrektora szkoły (osoby upoważnionej) w zakresie realizacji staży uczniowskich sprowadzają się do:
•zapoznania stron uczestniczących w stażu z zasadami jego realizacji,
•wskazania efektów kształcenia szczególnie pożądanych z punktu widzenia realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia praktycznego,
•niezbędnej pomocy (w razie takiej potrzeby) dla pracodawcy pod względem wymogów formalnych, realizacji stażu oraz jego efektów i ich udokumentowania,
•ewentualnej weryfikacji miejsca odbywania stażu pod kątem wyposażenia lub na bieżąco wzajemnej wymiany informacji z pracodawcą o przebiegu stażu,
•analizy dokumentacji ucznia ze stażu i zaliczeniu na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę całości lub części zagadnień realizowanych w toku praktycznej nauki zawodu,
•dokonania ewentualnej korekty przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole o efekty zrealizowane na stażach,
•badania opinii uczniów o przebiegu zrealizowanych staży,
•badania opinii pracodawców o przebiegu zrealizowanych staży,
•podejmowania inicjatywy w kierunku rozwoju współpracy na linii szkoła – pracodawca,
•wystawienia pracodawcom certyfikatu potwierdzającego wspieranie kształcenia branżowego.

Opieka nad przebiegiem pilotażu programu staży uczniowskich ze strony Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi polega przede wszystkim na:
•monitorowania przebiegu pilotażu przez dwóch wybranych w drodze rekrutacji opiekunów pilotażu dla zawodu (autorów raportów z przebiegu pilotażu w danym zawodzie)
•gromadzeniu wyników przez zatrudnionego do tego celu specjalistę, którego zadaniem będzie również wspieranie szkól oraz bieżące komunikowanie się ze wszystkimi uczestnikami pilotażu, tj. uczniami, pracodawcami i szkołami.

Dane do kontaktu z osobami wspierającymi pilotaż zostaną podane wraz z przekazaniem materiałów dla szkół.