Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza rekrutację otwartą na pracownika merytorycznego z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko Specjalista w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2016/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Poniżej do pobrania:
Zał. 1 – Formularz ofertowy
Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zał. 3 – Formularz zgłoszeniowy_specjalista_br. rolno-hodowlana