Dr Grażyna Olszaniec – językoznawca, doktor nauk humanistycznych, absolwentka UMK. Pracownik Katedry Filologii Romańskiej UMK w latach 1999-2017, stypendystka grantów Rektora UMK dla młodych pracowników (2001 i 2003) oraz stypendium Rządu Francuskiego (2003). Autorka kilku artykułów na temat języka bretońskiego oraz tożsamości Bretończyków w opozycji do kultury francuskiej. Współpracownik Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.

Zainteresowania badawcze:
1. Historia, kultura i języki Bretanii.
2. Pieśni tradycyjne ludowe w Polsce i na świecie.
3. Pamiętnikarstwo i genealogia.
4. Historia ruchów ludowych w Polsce i na świecie.

Projekty realizowane przez Pracownię Badań Historycznych NIKiDW:
1. Historia kooperatyw na ziemiach polskich pod zaborami
2. 40-lecie niezależnego ruchu chłopskiego – praca w zespole projektowym.

Kontakt: grazyna.olszaniec@nikidw.edu.pl