Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Woda pełni wiele funkcji w środowisku naturalnym. Jest niezbędna w produkcji rolniczej, odgrywa ważną rolę w systemach biologicznych i ma znaczenie dla rozwoju i utrzymywania rezerw naturalnych. Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie, dlatego tak istotne jest lokalne zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez działania małej retencji.
Wspominając o gospodarce wodnej nie można też zapominać o młynach wodnych, które wzbogacały krajobraz rolniczy naszego kraju już od czasów średniowiecza. Mimo wielowiekowej tradycji obiekty te również i dzisiaj pełnią wiele pożytecznych funkcji: pozwalają na ochronę przyrody, zapobiegają skutkom suszy i powodzi, wpływają na rozwój turystyki, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.
Za pośrednictwem Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” chcemy wpłynąć na popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom.
Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne: dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne oraz dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja. Jego przedmiotem są opracowania lub projekty identyfikujące, dokumentujące i popularyzujące dziedzictwo materialne i przyrodnicze polskiej wsi związane z gospodarowaniem wodą. Mogą one zawierać zdjęcia, rysunki, opisy w tym opisy rozwiązań technicznych, środowiskowych i organizacyjnych.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku konkursowego, który powinien zawierać poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego, dokumentację projektu, zgodę na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego, a w przypadku zgłoszenia nadesłanego przez niepełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych również zgodę na uczestnictwo w konkursie potwierdzoną przez rodzica/opiekuna (udział indywidualny) i nauczyciela (zgłoszenia zespołowe). Dokumenty można składać w formie elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Woda na młyn polskiego rolnictwa

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można składać do dnia
31 grudnia 2020 roku na adres: wodanamlyn@nikidw.edu.pl lub w sekretariacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Pobierz: Regulamin Konkursu – Woda na młyn polskiego rolnictwa

Na autorów najlepszych projektów czekają atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!