Narodowy Instytut Wolności ogłasza nabór do Komitetu Sterująco – Monitorującego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Termin zgłoszeń upływa 7 sierpnia.

Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Program ten został przyjęty w czerwcu bieżącego roku. Jego celem jest „rozwój edukacji dorosłych w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną, czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności”. Program zakłada wykorzystanie i promowanie potencjału koncepcji uniwersytetów ludowych aby wzbudzić wzrost zainteresowania taką ofertą edukacji skierowaną do osób dorosłych. Na rozwój istniejących, nowo powstałych oraz reaktywowanych placówek przewidziano ponad 9 mln zł. rocznie.

Zgłoszeń do Komitetu Sterująco – Monitorującego można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie organizatora – www.niw.gov.pl. Do wypełnionego formularza w wersji papierowej należy dołączyć:

  • CV kandydata
  • List motywacyjny
  • Oświadczenie poparcia dla kandydata złożone przez
    • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
    • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
    • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
  • podpisaną przez kandydata informację o przetwarzaniu danych osobowych

Wszystkie dokumenty trzeba złożyć w siedzibie organizatora lub przesłać na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem:

Nabór na członków KSM PWRUL

Termin dokonywania zgłoszeń upływa 7 sierpnia 2020 – decyduje data wpływu dokumentów..

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

Źródło: wwwniw.gov.pl

red. M.T.