Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs – Plebiscyt „Wakacje na Wsi # odkrywam”. Rozglądajcie się wokół po pięknych zakątkach naszego kraju, róbcie zdjęcia i dzielcie się z nami atrakcjami obszarów wiejskich.

Nadchodzące wakacje nie będą takie jak do tej pory. Nawet po otwarciu granic wiele kierunków pozostanie niedostępnych. Nie oznacza to jednak, że trzeba zrezygnować z wyjazdów. Zwłaszcza w tym specjalnym okresie warto wybrać się na polską wieś. To właśnie tam można znaleźć wszystko to, czego teraz szukamy: bezpieczeństwo, spokój, zieleń, ale także atrakcje i rozrywkę.

Jest to dobry czas, aby rozejrzeć się wokół i poszukać skarbów, które mamy na wyciągnięcie ręki. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wychodzi naprzeciw tej sytuacji i ogłasza Konkurs – Plebiscyt „Wakacje na Wsi # odkrywam”. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi, zachęcenie ich do pokazania atrakcji turystycznych miejscowości, w których mieszkają i zaprezentowanie ich na stronie internetowej Instytutu. Chcemy także zaprosić mieszkańców miast na polską wieś i namówić ich do odkrywania jej uroków i dzielenia się nimi.

Do konkursu można zgłaszać wszystkie miejsca i obiekty utrwalone na fotografii, które mogą stanowić atrakcję turystyczną. Mogą to być gospodarstwa agroturystyczne, zabytki, dziedzictwo przyrodnicze, lokalne prywatne muzea lub kolekcje, warsztaty twórców ludowych, zagrody edukacyjne itp. Wszystkie nadesłane przez Was zdjęcia zostaną umieszczone na naszej stronie i wezmą udział w Plebiscycie. Wszyscy odwiedzający stronę Instytutu będą mogli obejrzeć skarby polskiej wsi i zagłosować na te, które najbardziej im się spodobały. Na wygranych czekają nagrody!

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można wysyłać do 19 lipca 2020 roku na adres: biuroprasowe@nikidw.edu.pl

Aparaty w dłoń i ruszajcie na wieś!

***

Regulamin Plebiscytu – Konkursu „Wakacje na Wsi # odkrywam”

1. Postanowienia ogólne
• Organizatorem Plebiscytu – Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
• Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl
• Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne.
• Zgłoszeń do Plebiscytu – Konkursu można dokonywać do 19 lipca 2020 roku.

2. Cel Plebiscytu – Konkursu „Wakacje na Wsi # odkrywam”
Zgodnie z celami statutowymi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wspiera działalność mieszkańców obszarów wiejskich mającą na celu popularyzację tradycji regionalnych opierających się na pięknie krajobrazu, dziedzictwie kuchni czy też hodowli zwierząt. Celem Plebiscytu – Konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi i zachęcenie do pokazania atrakcji turystycznych miejscowości w których mieszkają i zaprezentowanie ich na stronie internetowej Instytutu. Plebiscyt – Konkurs ma za zadanie zachęcić mieszkańców miast do odpoczynku na polskiej wsi i poznawania jej uroków. Dla wielu zapracowanych „mieszczuchów” własnoręczne robienie serów, pieczenie chleba, praca przy zbiorach czy opieka nad zwierzętami gospodarskimi może okazać się niezapomnianą przygodą, za którą będą tęsknić do następnych wakacji.

3. Warunki uczestnictwa
• Plebiscyt – Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
• Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.
• Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora.
• Każdy uczestnik może przedstawić jedno miejsce atrakcyjne turystycznie z jednego, wybranego rejonu.
• Zgłoszenie może zawierać maksymalnie trzy zdjęcia oraz tekst zachęcający do odwiedzenia właśnie tego miejsca i uzasadniający wybór. Tekst nie może być dłuższy niż 1/2 strony formatu A4. (czcionka – Times New Roman 12, interlinia – 1,5)
• Zgłoszenia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuroprasowe@nikidw.edu.pl
• Każde zgłoszenie należy wysłać wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz krótką informacją o prezentowanym miejscu.
• Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii i tekstów i publikację powyższych na stronie Instytutu – www.nikidw.edu.pl, na profilu facebookowym NIKiDW i na platformie YouTube.
• Uczestnik, (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanego przepisu i zdjęcia w mediach elektronicznych
i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Organizatora.
• Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ).
• W przypadku zgłoszeń nadesłanych przez osoby nieletnie zgodnie z art.8 pkt 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, możliwe jest wyłącznie za zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO i art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Plebiscytu – Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach.
/podpis uczestnika konkursu/

Formuła zgody w przypadku nadesłania zgłoszenia przez osoby nieletnie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Plebiscytu – Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach.
/czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka/

4. Ocena i nagrody
Przedmiotem Plebiscytu – Konkursu są fotografie wybranych miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz dołączone do nich teksty. Ocenie będą podlegać:
– oryginalność zgłoszonych miejsc – nie mogą to być zdjęcia miejsc z pierwszych stron przewodników turystycznych, ale miejsca mniej znane na turystycznej mapie kraju.
– jakość, kompozycja i estetyka zdjęć prezentujących wybrane miejsca
– treść załączonego opisu
wpisanie się w cele i idee konkursu
Fotografie i teksty, zostaną poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora i zamieszczony na stronie internetowej. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.
Nagrody przewidziane w konkursie:
• za I miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł, do realizacji w dowolnym sklepie
• dwa wyróżnienia – karty podarunkowe o wartości 200 zł do realizacji w dowolnym sklepie
Poza tym nadesłane fotografie i teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora i wezmą udział w Plebiscycie – Konkursie, w którym głosować będą mogli wszyscy, którzy wejdą na stronę.
Nagrodą Główną Plebiscytu dla miejsca które zdobędzie największą liczbę głosów będzie jego szeroka akcja promocyjna (z wykorzystaniem różnych form komunikacji : media, social media, internet, prasa branżowa).

Postanowienia końcowe
• Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
• Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.
• Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia
i publikacji wyników Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
5. Podstawa prawna:
– Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, i usunięcia danych.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.