Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na przepis kulinarny z wykorzystaniem żywności uchronionej przed wyrzuceniem lub pozostałej z innego posiłku. Konkurs ten pozwoli wykorzystać przepisy i receptury gospodyń domowych i jednocześnie stać się inspiracją dla innych.

Celem konkursu jest popularyzowanie i promowanie idei niemarnowania żywności oraz kształtowanie postaw wrażliwości na tę kwestię, poprzez korzystanie z tradycyjnych sposobów radzenia sobie z zaopatrzeniem gospodarstw domowych i popularyzacje przepisów na jak najszersze wykorzystanie produktów.
Zachęcamy do przesłania nam swojego przepisu kulinarnego, przyrządzenia z niego potrawy i wykonania zdjęcia, abyśmy mogli pokazać je światu – mówi Karol Krajewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do w terminie do dnia 17 maja 2020 roku na zasadach wskazanych w załączonym Regulaminie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski objął patronatem honorowym Konkurs pn. „Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję”.

Od zamierzchłych czasów okres wczesnej wiosny stanowił niemałe wyzwanie w gospodarstwach domowych. Gdy zaczynało brakować żywności, spiżarnie świeciły pustkami, a ziemia nie wydała jeszcze plonów, potrawy przyrządzano z tego co zostało. Nie marnowano żywności, a każdy okruch był na wagę złota. Zapobiegliwe gospodynie domowe czyniły więc co mogły aby z ubiegłorocznych zapasów żywności wykarmić rodzinę. Okres ten nazywano przednówkiem, bowiem poprzedzał on nowe plony z przydomowych ogródków i pól. Pojęcie to wyszło niemal zupełnie z codziennego użycia, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości problem braku żywności nie dotyka rozwiniętych gospodarczo społeczeństw. Pojawił się natomiast problem nadmiaru żywności i jej marnowania. Ma on wymiar ekonomiczny, kulturowy i ekologiczny. Obecnie stan epidemii ogranicza naszą mobilność i zmusza nas do robienia zakupów rzadziej, ale większych. Stąd, gdy w lodówce zaczyna brakować produktów, pojawia się problem jak ugotować smaczne danie z tego co zostało… Dzięki Konkursowi poznamy przepisy, które urozmaicą nasz jadłospis i uchronią przed marnotrawstwem żywności.
Prosimy o przesyłanie przepisów ze zdjęciem wykonanego dania. Pozwoli to członom Jury wytypować najlepsze receptury. Ocenie będą podlegać: oryginalność przepisu, wpisanie się przepisu w cele i idee konkursu oraz jakość i estetyka zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy. Na wygranych czekają nagrody pieniężne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora: http://folkodnowa.pl
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoimi pomysłami w tych trudnych czasach!!!

***

Regulamin Konkursu na przepis kulinarny ze zdjęciem
„Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję”

1. Postanowienia ogólne

• Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
• Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.folkodnowa.pl.
• Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne.
• Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do 17 maja 2020 roku.

2. Cel konkursu

Zgodnie z celami statutowymi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi dokumentuje i wspiera kulturę mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest popularyzacja idei niemarnowania żywności poprzez korzystanie z tradycyjnych sposobów radzenia sobie z zaopatrzeniem gospodarstw domowych i popularyzacje przepisów na jak najszersze wykorzystanie produktów.

3. Warunki uczestnictwa

• Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
• Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie należące do Kół Gospodyń Wiejskich.
• Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
• Każdy uczestnik może zgłosić 1 przepis kulinarny i 1 fotografię (rozmiar zdjęć nie może być mniejszy niż 1280×720 pikseli). W przypadku wysłania większej ilości zdjęci oceniana będzie tylko ta, która przedstawia efekt końcowy.
• Przepisy kulinarne i zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuroprasowe@nikidw.edu.pl
• Każde zgłoszenie należy wysłać wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko, osoby dokonującej zgłoszenia i dane Koła Gospodyń Wiejskich, do którego należy.
• Uczestnik nadsyłający przepis kulinarny wraz ze zdjęciem wyraża zgodę na wykorzystanie przepisów i fotografii i publikację powyższych na stronie Instytutu – www.folkodnowa.pl, na profilu facebookowym NIKiDW i na platformie YouTube.
• Uczestnik, (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ‘Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanego przepisu i zdjęcia w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Organizatora
• Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ).
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, wizerunku, danych kontaktowych) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników konkursu.
/podpis uczestnika konkursu/

4. Ocena prac i nagrody

Przedmiotem konkursu są przepisy kulinarne oraz fotografie gotowych dań sporządzonych wg załączonego przepisu. Ocenie będą podlegać:
• oryginalność przepisu,
• wpisanie się przepisu w cele i idee konkursu
• jakość i estetyka zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy.
Przepisy i fotografie będą poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora i zamieszczony na stronie internetowej. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.
Nagrodę główną stanowić będą:
• nagroda finansowa w wysokości 1000 zł
• umieszczenie zdjęcia, przepisu i sylwetki autora w kolejnej edycji wydawnictwa Organizatora „Kanon Kuchni Polskiej”
Ponadto, każdy uczestnik otrzyma pierwsze wydanie „Kanonu Kuchni Polskiej” w formie elektronicznej.

5. Postanowienia końcowe

• Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
• Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.
• Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Podstawa prawna:
– Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, i usunięcia danych.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarza¬nie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.