Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Gminą Chełmża. Efektem współpracy ma być realizacja wspólnych projektów promujących dziedzictwo przyrodnicze, a przede wszystkim utworzenie jednostki terenowej NIKiDW na terenie Gminy Chełmża.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi reprezentowany przez p.o. Dyrektora Karola Krajewskiego podpisał porozumienie o współpracy z Gminą Chełmża reprezentowaną przez Wójta Jacka Czarneckiego. Zadaniem statutowym Gminy podobnie jak i Instytutu jest zachowanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kultury obszarów wiejskich.
Porozumienie z 20 lutego 2020 r. zakłada powołanie Jednostek Terenowych Instytutu w cennych obszarach historyczno-kulturalnych i przyrodniczych Polski, w tym utworzenie tej Jednostki na terenie Gminy Chełmża. Jej zadaniem będzie wsparcie
i koordynacja działań statutowych Instytutu w regionie i współpraca przy organizacji wydarzeń z zakresu zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego oraz promocji tych obszarów.
Gmina podejmie się promowania działań Instytutu w lokalnej społeczności. Ponadto strony zobowiązują się do współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych i partnerów na wymienione cele.
Jednostka Terenowa w Chełmży będzie pierwszym oddziałem NIKiDW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.